SREE VINAYAKA MANDIR

OM SREE GANESHAYA NAMAHA

Prayer to Lord Ganesa before starting any work

Vinayaka namasthubyam sarva deva namaskrutha
Avignam kurumey deva sarva karyeshu sarvadha
Sumukascha eka dhanthascha kapilo gajakarnakaha
Lambodharascha vikato vignarajo Gajanana:
Vakra thunda sorupa karnaha heramba skanda poorvajaha
Shodasaithani namani yah pateth srunayadhapi
Vidyarambe vivahacha pravesey nirgamamey thatha
Sangramey sarva karyeshu vignasthasya na jayathey.

----------------------------------------------------

Prayer to Guru Dev

Guru brahma gurur vishno gurur devo maheswaraha
Guru sakshath param brahma thasmai sri guruve namaha
Guruvey sarvalokanam bishajey bava roginam
Nidaye sarva vidyanam Sri Dakshinamurthaye namaha
Sruthi Smrithi purananam Aalayam Karunalayam
Namami Bhagavath patha Sankaram loka Sankaram.

----------------------------------------------------

Prayer to Lord Ganesa in the morning

By reciting this sloka early in the morning after getting up
from bed, devotees will be blessed with all the benefits.

SRI GANESA PRATHAS SMARANA STHOTHRAM

Prathah smarami Gananatha manatha bandhum
Sindhoora poorna parisobitha gandayugmam
Uthhanda vigna parikandana chanda dhundam
Aakandalathi suranayaka brundha vandhyam --- 1

Prathar namami chathuranana vandhya manam
Ichanukoolamakilam cha varam dhadhanam
Thum thundilam dhvirasanadhipa yagna soothram
Puthram vilasa chathuram sivayo sivaya --- 2

Prathar bhajamya bayatham nijabhaktha soka
Dhavanalam suravaram varakunjarasyam
Agnana ganana vinasana havya vaaham
Uthsaha vardhana maham suthameesvarasya --- 3

Slokathrayamitham punyam yah pateth prayathah puman
Pratharuththaya sathatham sa samrajya avapnuyath.

-----------------------------------------------------

Prayer in the early morning requesting
Lord Vinayaka to arise and bless his devotees.

SRI GANESA SUPRAPATHAM
Rathna pradeepa visadhikrutha soudha madhye
Mukthasma garbamani ranjitha hema manche
Supghah sukham suravadhu kalithopa saraihi
Uthishta kalpaka Vinayaka suprabatham ---1

Veena mridhanga panavathi vichathra vadyaihi
Gayanthi nakalalanaha thava punya keerthim
Srunvannitham madhura geetham amantha harshath
Uthishta kalpaka vinayaka suprabatham ---2

Vedassaho upanishadaam nikarana moorthaha
Prahvaja pranamya sirasa parameshti mukhyaihi
Bakthya sthuvanthi krutha vaangmaisthvam
Uthishta kalpaka vinayaka suprabatham --- 3

Saptharishayaha sarajanihi madhukaitabharihi
Indradhi deva nikaraha sanathayascha
Kangshanthi dharsana mananyathaya prapannaha
Uthishta kalpaka vinayaka suprabatham --- 4

Aahruthya punya salilani nadhi nadhebyaha
Rathnabhisheka kalasaihi vidhina vidhignjaha
Kangshanthi dharsana mananyathaya prapannaha
Uthishta kalpaka vinayaka suprabatham --- 5

Vandharu brundha hrudhayambuja bhaskarasya
Mandharamoola manipeeta sukhasthi thasya
Kumbodharathi janamandala mandithasya
Swanandha bandhana pathesthava suprabatham ---6

Vaikunta padmabava veerjithachamarasya
Suthramadharitha sitha thapa vaaranasya
Kumbodharena dhrutha patha saro ruhasya
Bhadrasanastha nrupathesthava suprabatham --- 7

Svananda punya nagare navarathna soudhe
Simhasana priya vadhuma vinivesya parsve
Japali kasyapa mathanga mukhair munindhraihi
Pattabhishiktha Gananayaka suprabatham --- 8

-----------------------------------------------------

SRI MAHAGANESA PANCHARATHNAM
By H.H. SRI ADI SANKARACHARYA

Mudha karathamodhakam sadha vibukthi saadhakam
Kalaadharava thamsakam vilasiloka rakshakam
Anaayakaika nayakam vinasithepa dhaithyakam
Nathasubhasu nasakam namami thum Vinayaka ---1

Nathetharathibheekaram navodhitharka bhasvaram
Namathsurari nirjaram nathadhikaapadhudharam
Suresvaram nidheesvaram Gajesvaram Ganesvaram
Mahesvaram thamasraye parathparam nirantharam ---2

Samasthaloka sankaram nirasthadhaithyakunjaram
Dharetharodharamvaram varabhavakthra maksharam
Krupakaram kshamakaram mudhakaram yasaskaram
Manaskaram namaskrutham namaskaromi bhasvaram ---3

Akinchanarthi maarjanam chiranthinokthi bhajanam
Purari poorva nandhanam surari garva charvanam
Prapancha nasa bheeshanam dhananjayathi bhooshanam
Kapola dhana vaaranam bhajapurana vaaranam ---4

Nidhanatha kaanthi dhantha kaantham andhakaantha kathmajam
Achinthyarupa mandhaheenam antharayakrunthanam
Hruthanthare nirantharam vasanthameva yogeenam
Thamekadhanthameva thum vichinthayami santhatham ---5

Maha Ganesa pancharathna madharena yonvaham
Prajalpathi prabhathake hruthi smaran Ganesvaram
Arogatha madhashatham susaahitheem suputhratham
Samahithayrashta bhoothi mapyupaithi Sochirath ---6

------------------------------------------------------

SANKATANASANA GANESA STHOTHRAM
(By reciting this sloka, one will acquire good education,wealth,etc.)

NARADA UVACHA:

Pranamya sirasa devam Gowriputhram Vinayakam
Bhathavaasam smaren nithyam Ayuhkamartha siddhaye ---1
Prathamam vakrathundamscha Ekadhantham dhvithiyakam
Thrutheeyam Krishna pingaksham Gajavakthram Chathurthakam ---2
Lambodharam panchamamcha shashtam vikatameva cha
Sapthamam Vignarajancha Dhoomravarnam thathashtam ---3
Navamam Balachandramcha dhasamanthu Vinayakam
Ekadasam Ganapathim dhvadhasanthu Gajanamam ---4
Dhvadhasaithani namani thrisandhyam yah patten naraha
Na cha vignabayam thasya sarvasiddhikaram prabho ---5
Vidyarthi labathe vidyam dhanarthi labathe dhanam
Puthrarthi labathe puthran moksharthi labathe gathim ---6
Japeth Ganapathi sthothram shadbirmasai palam labeth
Samvathsareaba siddhincha labathe naathra samsayaha ---7
Ashtabhyo Brahmanebhyascha likithva yah samarpaeth
Thasya vidya baveth sarvaa Ganesya prasadhathaha ---8

------------------------------------------------------

SRI GANESA SWAPA GEETHAM

(On conclusion of he various sevas of the day, these eight slokas are to be recited before Lord Ganesa requesting him to go to sleep)

Kailasa sikaravare Karthasvara kalithe
Kalyana navasadhane kalabhamukha seshvasukham ---1

Aamodha varthiyuthe abhirama rchithe
Aananda nilayavare hasthimukha seshvasukham ---2

Manche manikalithe mrudulopha dhanayuthe
Mandhara suma sayane madhanasama seshvasukham ---3

Kaalakaru dhoopyuthe karpura deepagrihe
Kanthya aalingathaya karivadana seshvasukham ---4

Bukthva madhurapalam modhaka sathenayutham
Peethvacha dhugdha mitham bhuvanesa seshvasukham ---5

Kundalini goodathate konathrithayenayuthe
Moole kamaladhale mangalatha seshvasukham ---6

Sahasrara thamarase satha chandra kaanthi yute
Sri Neela Lalitharatha Sivathanaya seshvasukham ---7

Ragendhu soudhavare omkara manchathale
Hreenkara devathaya dhanthi mukha seshvasukham ---8


--SHUBHAM--